Projekt FVE BOHEMILK, a.s.
Registrační číslo CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004411

je spolufinancován Evropskou unií.

Společnost BOHEMILK, a.s. realizuje projekt s názvem „FVE BOHEMILK, a.s.“

Cílem projektu je snížit spotřebu elektrické energie dodávané ze sítě z tradičních zdrojů díky využití energie z obnovitelného zdroje, čímž dojde ke snížení dopadu podnikatelské činnosti na životní prostředí v podobě snížení produkce emisí CO2 při výrobě el. energie. Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny. Podrobnosti na: FVE BOHEMILK, a.s.

Projekt

FVE pro objekty ZVO a HVB – registrační číslo CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004953

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (bez akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Podrobnosti na: FVE-NPO Moravia Lacto

 

Projekt

FVE Mlékárna Olešnice a.s., CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004503

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je snížit spotřebu elektrické energie dodávané ze sítě z tradičních zdrojů díky využití energie z obnovitelného zdroje, čímž dojde ke snížení dopadu podnikatelské činnosti na životní prostředí v podobě snížení produkce emisí CO2 při výrobě el. energie. Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele.

 

Projekt FVE Mlékárna Olešnice a.s. – sklad, CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004502

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je snížit spotřebu elektrické energie dodávané ze sítě z tradičních zdrojů díky využití energie z obnovitelného zdroje, čímž dojde ke snížení dopadu podnikatelské činnosti na životní prostředí v podobě snížení produkce emisí CO2 při výrobě el. energie. Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele.

 

Projekt: Modernizace skladování, balení a manipulace

je financován z rozpočtu České republiky, z Programu rozvoje venkova 2014-2020, v rámci Opatření 4 Investice do hmotného majetku, Podopatření 4.2 Podpora investic, které se týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů, Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

Cílem operace je investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.

Stručný popis a hlavní cíle a výsledky projektu: 

Předmětem projektu je zvýšení efektivity systému skladování mléčných výrobků v Mlékárně Olešnice a.s.

Předmětem projektu je realizace výstavby nové budovy s chladícím prostorem vybavené novou technologií systému skladování. Nová budova bude koncipována jako přístavba ke stávající výrobní budově. Cílem instalace systému skladování je pak zejména modernizace současného systému skladování a optimalizace skladovací kapacity a skladovacích procesů.

Výsledkem projektu bude zvýšená efektivita výroby a zavedení a využití moderních technologií do systému skladování mléčných produktů. Hlavním přínosem projektu bude jednoznačně zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na českém, případně i zahraničním trhu.

Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2023

 

 

 

 

Logo EU Program rozvoje venkova
Projekt: Inovace výroby funkčních mléčných nápojů

Hlavní cíl operace: Cílem je podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Společnost Moravia Lacto a.s. realizuje ve svém závodě v Jihlavě projekt s názvem „Inovace výroby funkčních mléčných výrobků“, jehož cílem je rozšíření sortimentu mléčných výrobků o funkční mléčný výrobek s využitím zahuštěné demineralizované syrovátky se zvýšeným obsahem syrovátkových bílkovin a obsahem významných nutrientů a se sníženým obsahem nežádoucích látek.

Projekt bude podpořen prostřednictvím Programu rozvoje venkova na období 2014 -2020, v rámci Opatření 16. Spolupráce, Podopatření 16.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií, Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Výsledkem projektu bude inovovaná výroba funkčních mléčných produktů s lepšími nutričními, funkčními a užitnými vlastnostmi a s prodlouženou trvanlivostí. Nový výrobní postup zajistí inovaci procesu i u stávajících produktů, které díky inovovanému postupu výroby, inovovanému obalu, získají vyšší trvanlivost, atraktivnost a lepší užitné vlastnosti pro konzumenta.

Finálním výsledkem projektu budou nové mléčné výrobky s lepšími nutričními, funkčními a užitnými vlastnostmi a prodloužení trvanlivostí.

Místo realizace projektu: Moravia Lacto a.s., Jiráskova 2430/94, Jihlava

Zahájení projektu: duben 2016
Ukončení projektu: červen 2017

 

Logo EU Program rozvoje venkova
Projekt: Inovace výroby, porcování a balení sýrů

Cíl operace: Cílem je podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Společnost Moravia Lacto a.s. realizuje ve svém závodě v Jihlavě projekt s názvem „Inovace výroby, porcování a balení sýrů“, jehož cílem je inovace stávajících postupů a rozšíření sortimentu sýrového programu společnosti. Výsledkem projektu bude inovovaná výroba nového typu sýra s nízko dohřívanou sýřeninou, který se bude vyznačovat novými chuťovými, nutričními, funkčními vlastnostmi a prodlouženou trvanlivostí. Pro nový sýr i stávající sortiment sýrů dojde k zavedení nového způsobu balení a obalu. Sýry tak získají vyšší kvalitu a trvanlivost.

Na dosažení cílů projektu bude společnost Moravia Lacto a.s. spolupracovat s odborným subjektem, Výzkumným ústavem mlékárenským s.r.o.

Projekt bude podpořen prostřednictvím Programu rozvoje venkova na období 2014 -2020, v rámci Opatření 16 Spolupráce, Podopatření 16.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií, Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Místo realizace projektu: Moravia Lacto a.s., Jiráskova 2430/94, Jihlava

Předpokládané fyzické ukončení projektu: březen 2020

Logo EU Program rozvoje venkova
Projekt: Instalace parního kotle (reg. číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0012008)

Předmět projektu: Předmětem projektu je instalace nového středotlakého parního kotle o jmenovitém parním výkonu 8 t/hod. místo původních již demontovaných kotlů Slatina (K1 a K2).

Hlavním cílem bylo nahradit již nefunkční zastaralé kotle typu Slatina novým kotlem, který by měl vyšší účinnost a tím by došlo k úsporám energie a snížení emisí CO2 a NOx.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Logo EU Program rozvoje venkova
Projekt: Realizace energeticky úsporných opatření ve skladovacím prostoru společnosti Mlékárna Olešnice, rolnické mlékařské družstvo CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002810

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt řeší stávající nevyhovující energetickou náročnost skladovacích prostor mléčných výrobků. V rámci projektu bude provedena venkovní izolace budovy, izolace stropu a oddělení prostoru mezi nakládacími můstky a vnitřním chlazeným prostorem.

Logo EU Program rozvoje venkova
Projekt: Vývoj a zavedení inovací do výroby másla a sýrů ve společnosti Mlékárna Olešnice, RMD

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je inovace výrobních postupů, postupů balení a technologických sestav ke zvýšení kvality a k prodloužení trvanlivosti sýrů a másla.

Logo EU Program rozvoje venkova
Projekt: Snížení energetické náročnosti výrobního objektu společnosti Mlékárna Olešnice, rolnické mlékařské družstvo CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002810

je spolufinancován Evropskou unií.

Záměrem společnosti je komplexní řešení energetické náročnosti provozu firmy. Nyní plánuje zejména rekonstrukci kotelen, výměnu izolací a využití odpadního tepla, díky čemuž dojde ke snižování tepelných ztrát.

Logo EU Program rozvoje venkova
Projekt: Vývoj a inovace výroby sýrů v Mlékárně Olešnice, RMD

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Stručný popis a hlavní cíle projektu: Předmětem projektu je vývoj nových receptur, výrobních postupů a technologií v oblasti pařených sýrů. Produktová inovace spočívá ve vývoji nového zrajícího pařeného sýru, který bude pro dané odvětví v regionu České republiky nový. Veškeré činnosti v rámci projektu směřují k rozšíření sortimentu mléčných výrobků Mlékárny Olešnice, RMD. Sýry budou mít charakteristické chuťové a texturní vlastnosti, prodlouženou trvanlivost a budou balené do praktických a uživatelsky přívětivých obalů.

V projektu budou navržena nová technologická zařízení, bude navržena a realizována výstavba nových a rekonstrukce potřebných stávajících výrobních prostor, budou instalovány a odzkoušeny sestavy technologických linek včetně balení a monitorování.

Výše uvedené inovace budou vycházet ze spolupráce s odborným subjektem, VÚM s.r.o. Praha, který disponuje potřebným zázemím a zkušenostmi ve vývoji a v inovacích výrobků, výrobních procesů a technologických sestav zařízení v mlékárenském oboru.

Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 31. 5. 2020